Kwaliteitsregister voor de klinisch-PsychoNeuroImmunologische (kPNI) therapeut

 

https://kpniregister.nl                                                                                                                                                                              Versie 12/04/2024

 

 

Doel van het kwaliteitsregister

Een belangrijke doelstelling van het kwaliteitsregister is kwaliteitsnormen en -criteria helder maken en stellen om enerzijds kwaliteit te waarborgen en anderzijds kwaliteitsbevordering van kPNI-therapeuten te stimuleren. Uitgaande van de specifieke kenmerken van de vrijgevestigde praktijk worden in deze brochure kwaliteitsnormen en -criteria beschreven die tot doel hebben de doelmatigheid, de effectiviteit en de transparantie van het beroepsmatig handelen te bevorderen van vrijgevestigde kPNI-therapeuten, die gecertificeerd lid zijn van het kPNI-kwaliteitsregister. De inhoud is dynamisch van aard, wat wil zeggen dat deze voortdurend aan veranderingen onderhevig is. De wijzigingen worden bij elke heruitgave meegenomen.

De kwaliteitscriteria zijn ondergebracht in de volgende rubrieken:

 1. Intake en indicatiestelling
 2. Behandeling
 3. Afronding behandeling
 4. Randvoorwaarden beroepsuitoefening
 5. Gedragsregels

De rubrieken 1 t/m 3 behandelen de fase voorafgaand aan de behandeling tot en met de afronding van de behandeling. Rubriek 4 betreft een aantal belangrijke zaken met betrekking tot de randvoorwaarden van de beroepsuitoefening, zoals praktijkvoering en ruimte en voorzieningen. Rubriek 5 betreffen de gedragsregels in relatie met clienten, collega’s en maatschappij.

 

Toelichting terminologie

Rubrieken = proces

Domeinen = onderwerpen / onderdelen van de praktijkvoering

Kwaliteitsnorm = algemene kwaliteitseis. Een (kwaliteits)norm omvat meerdere met elkaar samenhangende (kwaliteits)eisen.

Kwaliteitscriteria = specifieke, toelaatbare eisen.  

Per rubriek worden een of meerdere domeinen omschreven. Per domein wordt een kwaliteitsnorm geformuleerd. De kwaliteitsnormen zijn vertaald in kwaliteitscriteria (met verwijzingen naar wet- en regelgeving indien mogelijk).

Wet- en regelgeving

Relevante wetten zijn in dit verband:

 1. Er geldt een publiekrechtelijk tuchtrecht. De therapeut dient aangesloten te zijn bij een organisatie waar de voorziening van een tuchtcollege aanwezig is, zodat op deze wijze de kwaliteit van de beroepsuitoefening gewaarborgd wordt.
 2. De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) regelt de juridische relatie tussen cliënt en hulpverlener. De WGBO regelt onder meer het recht van de cliënt op informatie, op geheimhouding van zijn gegevens en inzage in het eigen dossier. Daarnaast zijn er een aantal plichten omschreven, zoals de plicht van de hulpverlener tot een deugdelijke verslaglegging. Dit alles moet een bijdrage leveren aan een goede kwaliteit van zorg.
 3. De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) regelt de bescherming van persoonsgegevens. Cliënten hebben het recht:

–           op een veilige verwerking van persoonsgegevens;

–           te weten waar persoonsgegevens voor worden gebruikt en daar al dan niet mee akkoord te gaan;

–           op inzage van gegevens die een hulpverlener over hen heeft.

 1. De Wet Klachtrecht Patiënten (Cliënt) in de Zorgsector (WKCZ).

Deze wet geeft aan dat iedere hulpverlener en zorginstelling dient te beschikken (verplichting) over een klachtencommissie en een klachtenregeling. Doel van deze wet is allereerst dat op laagdrempelige wijze aan cliënten de mogelijkheid geboden wordt over de zorg te klagen.

Opleidings- en kennisniveau dat gesteld wordt aan de kPNI-therapeut

 1. De twee-jarige opleiding in de klinische-psychoneuroimmunolgische therapie succesvol hebben afgerond bij Natura foundation, PNI Nederland of vergelijkbaar kennisinstituut(*).
 2. Bij- en Nascholing (elke drie jaar) gevolgd bij PNI Nederland of vergelijkbaar

             kennisinstituut(*).

(*) Er zal worden onderzocht welke kennisinstituten ook voldoende kwaliteit leveren en opleiden vanuit de kPNI ziens- en werkwijze, wat het mogelijk maakt dat diens geslaagde studenten voor lidmaatschap van het kPNI kwaliteitsregister in aanmerking kunnen komen.

Bruikbaarheid

De inhoud van deze reglement is niet alleen geschikt voor toepassing door kPNI-therapeut, maar ook voor zorgverzekeraars of clienten; zij kunnen hiermee inzicht krijgen in hoe (zorgvuldig en efficiënt) leden van de kPNI-kwaliteitsregister werken.

1.         Intake en indicatiestelling 

Domein Aanmelding

Kwaliteitsnorm:

1.1.      Aanmelden en inschrijven van cliënten gebeurt volgens een vaste procedure.

Kwaliteitscriteria:

1.1.1.   Bij de aanmelding wordt nagegaan of zorg geïndiceerd is c.q. of de praktijk de zorg verleent die aansluit op de zorgvraag/zorgbehoefte van de cliënt. Indien dit niet het geval is wordt passende hulp gezocht of dit teruggekoppeld aan cliënt.

1.1.2.    N.a.v. de aanmelding of n.a.v. het eerste intakegesprek wordt voor iedere cliënt een apart cliëntdossier aangemaakt.

1.1.3.   Het aanmeldformulier en gegevens wordt opgenomen in het cliëntdossier (WGBO).

1.1.4.   Er wordt zonodig een wachtlijst bijgehouden

1.1.5.   De duur van de aanmeldingswachttijd voor de cliënt wordt (achteraf) vastgelegd in het cliëntdossier.

Noten:

De WGBO stelt dat voor iedere cliënt een apart dossier dient te worden aangelegd. Dit geldt dus ook voor kinderen en jeugdigen waarbij er tevens sprake is van oudertherapie. Wanneer vader en moeder in het kader van oudertherapie gezamenlijke gesprekken hebben, dienen er voor beiden ook aparte dossiers te worden gemaakt. Evenals bij relatietherapie kan dan echter wel worden afgesproken om van de oudertherapie een gezamenlijk dossier op te stellen. Degenen die het dossier betreft hebben dan recht op inzage in het gezamenlijke dossier of een kopie ervan

Domein Wachttijd

Kwaliteitsnorm:

1.2.      Er zijn heldere procedures omtrent de wachttijden en het informeren van de cliënt hieromtrent.

Kwaliteitscriteria:

1.2.1.   De cliënt wordt geïnformeerd over de wachttijd/vertraging in de doorlooptijd (WGBO).

1.2.2.   Wanneer de geschatte wachttijd door de cliënt of behandelaar als ongewenst of onverantwoord wordt ervaren, wordt dit aan cliënt teruggekoppeld.

Domein Indicatiestelling

Kwaliteitsnorm:

1.3.      Tijdens of na het proces van de intake vindt de indicatiestelling plaats. Er wordt in begrijpelijk taal aan de cliënt uitgelegd wat de indicaties zijn voor behandeling.

Kwaliteitscriteria:

1.3.1.   Ten behoeve van de indicatiestelling worden o.m. gegevens verzameld over de zorgvraag en de wensen en verwachtingen van de cliënt, en relevante informatie over voorafgaande zorg.

 

1.3.2.   De problematiek wordt in kaart gebracht door middel van een uitgebreide anamnese en (bloed)onderzoek.

1.3.3.  De indicatiegegevens worden vastgelegd in een dossier (WGBO).

1.3.4.   De cliënt wordt desgewenst verwezen voor een second opinion (WGBO)

Domein Behandelplan

Kwaliteitsnorm:

1.4.      Het behandelplan wordt opgesteld volgens een vaste procedure.

 

Kwaliteitscriteria:

1.4.1.   Elke cliënt wordt behandeld volgens een individueel behandelplan dat gebaseerd is op de indicatiestelling. Daarbij wordt aangesloten bij de specifieke situatie van de cliënt (WGBO).

 

1.4.2.  De uitvoering van het behandelplan vereist de toestemming van de cliënt1. Van een mondelinge toezegging wordt een aantekening in het cliëntdossier gemaakt (WGBO, Beroepscode). Indien er geen overeenstemming over het behandelplan wordt bereikt heeft de behandelaar een inspanningsverplichting2 t.a.v. door- of terugverwijzing (WGBO).