Algemene Voorwaarden Stichting belangenbehartiging Professionals klinische Psycho-Neuro-Immunologie

Artikel 1 Definities

 1. Stichting belangenbehartiging Professionals Klinische Psycho-Neuro-Immunologie, hierna kPNI,  is een beroepsorganisatie die zich ten doel stelt het versterken van het netwerk omtrent klinische psycho-neuro-immunologie (hierna: kPNI) en het vergroten van naamsbekendheid door middel van onder andere het delen van kennis van kPNI therapeuten via de website www.kpni.nl ter verbetering van onderling contact tussen kPNI therapeuten via de besloten pagina www.kpni-community.nl en het kwaliteitsregister www.kpniregister.nl.
 2. Onder kPNI wordt tevens begrepen alle bij haar in dienst zijnde werknemers.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Gebruiker’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die een lidmaatschap aangaat op de Website van kPNI en daardoor gebruikt maakt van de Diensten van kPNI zoals omschreven in artikel 1.7.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Consument’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen, of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die overgaat tot het kopen van toegang tot verschillende informatiebronnen, te vinden op de Website, alsmede gebruik kan maken van de diensten die Gebruikers leveren.
 5. In de Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen kPNI en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin.
 6. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Account’ verstaan: de persoonlijke sectie die voor het Gebruiker wordt gecreëerd en die hij beheerd wanneer hij zich aanmeldt op de Website van kPNI en waarmee hij gebruik kan maken van de Diensten zoals bedoeld in artikel 1.7. Het Account bevat informatie over Gebruiker, zijn specialismen en een link naar zijn website.
 7. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door kPNI en/of door haar ingeschakelde derden aan Gebruiker geleverde producten en diensten, waaronder begrepen maar niet uitsluitend het faciliteren van de website om kennis te delen en discussies te voeren, het organiseren van nascholing en bijeenkomsten, alsmede het aanbieden van hulp bij communicatieve- en ondernemingsvaardigheden en het geven van begeleiding voor het schrijven van artikelen die op de Website gepubliceerd kunnen worden.
 8. In de Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de website www.kpni.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, door kPNI gesloten overeenkomsten, verrichte Diensten en alle overige door kPNI verrichte handelingen, ongeacht of deze op afstand elektronisch worden gedaan of gesloten.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met kPNI zijn overeengekomen.
 3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 Artikel 3 Gebruik van de Diensten

 1. Gebruiker meldt zich middels inschrijving aan op de Website van kPNI, waarna hij gebruik kan maken van de Diensten die kPNI aanbiedt.
 2. Onder de voorwaarde dat Gebruiker voldoet aan de eisen zoals gesteld in deze algemene voorwaarden onder artikel 4, geeft kPNI Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de Diensten en de Website van kPNI.
 3. Gebruiker staat er jegens kPNI voor in dat de informatie die hij bij het aanmaken van zijn Account verstrekt juist, compleet en actueel is. Tijdens de registratie moet Gebruiker tevens inloggegevens opgeven, waarmee toegang kan worden verkregen tot zijn Account. Gebruiker is verantwoordelijk voor de correctheid en compleetheid van de verstrekte informatie op zijn Account alsmede voor de aanpassing en/of aanvulling van de informatie indien deze niet langer correct is. Gebruiker erkent en begrijpt dat de correctheid, actualiteit en volledigheid van de verstrekte informatie van groot belang is voor de optimale werking van de Diensten.
 4. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om een Account op naam van een ander aan te maken. Gebruiker is aansprakelijk voor al het gebruik van zijn Account. kPNI gaat ervan uit dat Gebruiker daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met zijn inloggegevens. Zodra Gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat zijn inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet Gebruiker kPNI daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te nemen.
 5. kPNI is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Website.

Artikel 4 Eisen die worden gesteld aan Gebruiker

 1. Registratie bestaat in twee vormen:
  1. Volledig registratie
  2. Studentregistratie
 2. Voor een volledige registratie gelden de volgende, cumulatieve voorwaarden:
  1. Gebruiker dient akkoord te gaan met en dient te handelen in overeenstemming met de gedragscode;
  2. Gebruiker dient geslaagd te zijn voor het PNI2 examen of hoger of conform het bij- en nascholingsregelement;
  3. Gebruiker moet in de voorgaande vijf (5) jaren tenminste één (1) jaar de Nascholing gevolgd hebben en gedurende de registratie dit eens in de drie jaren minimaal te volgen ;
  4. Gebruiker dient tenminste een consultgemiddelde van 12 consults per week te hebben;
  5. Gebruiker dient zijn/haar eigen kPNI praktijk te hebben, eventueel gecombineerd met andere werkgebieden, of dient te werken als kPNI therapeut in dienst van een praktijk;
  6. Gebruiker moet een verklaring van goed gedrag (VOG) kunnen overleggen die niet ouders is dan drie (3) jaar, en zal er zorg voor dragen dat deze elke vijf (5) jaar wordt vernieuwd;
  7. Gebruiker staat vermeld met een AGB-code;
  8. Gebruiker kan bewijzen dat medische basiskennis voldoet aan de Plato eindtermen;
  9. Gebruiker is niet uitgesloten, of ooit uitgesloten geweest, van een andere beroepsvereniging;
  10. Gebruiker is bereid om informatie met andere Gebruikers te delen; en
  11. Gebruiker zal jaarlijks minstens één (1) kPNI-bijeenkomsten bijwonen.
  12. Gebruiker dient akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden.
 3. Voor een student-registratie gelden de volgende, cumulatieve vereisten:
  1. Gebruiker studeert kPNI of heeft kPNI gestudeerd maar voldoet niet aan de vereisten die gesteld worden aan een volledige registratie; en
  2. Gebruiker dient akkoord te gaan met en dient te handelen in overeenstemming met de gedragscode.
 4. Een Gebruiker met een student-registratie heeft toegang tot informatie en bijeenkomsten, maar wordt niet aangemerkt als beroepstherapeut op de Website.
 5. In afwijking van vorig lid kan, in geval een Gebruiker met een student-registratie kan aantonen dat zijn werkniveau gelijkwaardig is aan dat van een Gebruiker met een volledige registratie, zal een speciaal comité opgericht worden om te beslissen of de Gebruiker al dan niet als beroepstherapeut op de Website zal worden vermeld.
 6. Gebruikers van een volledige registratie die werkzaamheden verrichten in een eigen praktijk of in dienst van een praktijk die vergelijkbaar zijn met kPNI, maar de term kPNI daarvoor niet hanteren, dienen bereid te zijn deze term te gaan gebruiken.
 7. De registratievereisten, zowel van de volledige registratie als de student-registratie, zijn geen vervanging van formele of wettelijke vereisten die aan beroepstherapeuten worden gesteld.

Artikel 5 Verplichtingen Gebruiker

Het is de Gebruiker niet toegestaan om:

 1. De via de Diensten verkregen informatie door te verkopen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen aan derden.
 2. Informatie te plaatsen die:
  1. Virussen of andere programmatuur bevat die schade kunnen toebrengen aan de Website van kPNI of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van kPNI te omzeilen.
  2. Gegevens van andere Gebruikers gebruikt voor doeleinden anders dan die in deze algemene voorwaarden zijn genoemd, zonder nadrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van kPNI.
  3. Inbreuk maakt op de rechten van kPNI en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy
  4. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig is.
  5. De goede naam en/of de belangen van kPNI kan schaden.

Indien Gebruiker in strijd handelt met bovengenoemde bepaling, is kPNI gerechtigd de registratie met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Gebruiker geeft toestemming voor het gebruik door andere Gebruikers van zijn profiel en/of andere informatie die zij ter beschikking stelt op de Website van kPNI/kpni-community of kpniregister.

Naast de in artikel 5.1 genoemde redenen, kan kPNI profielen en/of andere informatie verwijderen indien zij van mening is dat een bepaald profiel en/of andere informatie, niet voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en/of deze algemene voorwaarden of wanneer die op enig andere wijze ongewenst is.

Artikel 6 Rechten en plichten van kPNI

 1. kPNI zal zich naar beste kunnen inspannen de Diensten met zorg uit te voeren overeenkomstig de met Gebruiker schriftelijk vastgelegde afspraken.
 2. kPNI heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Gebruiker kPNI hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. kPNI dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 7 De Consument

 1. De Consument kan via de Website toegang krijgen tot verschillende artikelen, een en ander in meest ruime zin.
 2. De Consument kan via de Website de profielen van Gebruikers zien en via een link de websites van Gebruikers bezoeken. Ook kan Consument de specialismen en overige informatie van Gebruikers vinden, onder andere contactinformatie.
 3. De Consument kan verder geen gebruik maken van de overige Diensten die kPNI aanbiedt.

Artikel 8 Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen op de Website zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. kPNI heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 3. Alle vermelde prijzen kunnen met voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Prijswijzingen zijn niet van toepassing op reeds afgenomen Diensten.
 4. Betalingen door Consument dienen direct te geschieden middels IDeal. Na betaling heeft Consument toegang tot de betreffende artikelen.
 5. Gebruikers dienen een jaarregistratie af te sluiten, waarbij betaling eveneens direct dient te geschieden via IDeal of factuur via zijn bank.
 6. Betaling dient te geschieden in de valuta die is aangegeven.

Artikel 9 Opzegging

 1. Gebruiker sluit zijn registratie af voor de duur van één (1) jaar, ingaande op de dag van aanschaf. Indien Gebruiker aangeeft dat zij tussentijds het lidmaatschap wil opzeggen en heeft zij daarvoor gegronde redenen, dan zullen kPNI en Gebruiker in onderling overleg treden om tot een passende oplossing te komen.
 2. Of een reden daadwerkelijk gegrond is, zal worden beoordeeld door kPNI.
 3. Opzegging is eveneens mogelijk indien beide partijen daarmee schriftelijk akkoord zijn.
 4. Indien de Gebruiker niet voldoet aan de door kPNI gestelde voorwaarden, zowel omschreven in deze algemene voorwaarden alsmede in elke andere overeenkomst en/of met Gebruiker gemaakte afspraken dan wel indien Gebruiker misbruik maakt van haar lidmaatschap, is kPNI gerechtigd het lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. kPNI garandeert niet dat de Website en/of de Diensten te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. kPNI is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Gebruiker en/of Consument voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet-beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Website en/of de Diensten.
 2. kPNI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid van informatie die wordt verschaft op de Website en de schade die daaruit voortvloeit, tenzij deze onjuistheid is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid.
 3. kPNI is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat zij is uitgegaan van door Gebruiker en/of Consument verstrekte of verzwegen onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor kPNI kenbaar behoorde te zijn.
 4. Indien kPNI aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Gebruiker en/of Consument is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van kPNI’s verplichtingen met betrekking tot haar Diensten.
 5. De aansprakelijkheid van kPNI is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien kPNI niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Gebruiker en/of Consument betaalde bedrag.
 6. De beperking van aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 10.5 is niet van toepassing in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van kPNI.
 7. De Gebruiker vrijwaart kPNI voor alle aanspraken van Consumenten en/of andere derden naar aanleiding van door Gebruiker gepubliceerde informatiebronnen en gedane behandelingen.
 8. kPNI doet geen garantie voor genezing van ziektes. Het gebruik van de informatie op deze website en eventuele beslissingen die de Consument en/of een derde neemt op basis van de Website is voor eigen verantwoordelijkheid en kPNI is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan.
 9. kPNI is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 11.
 10. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 11 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van kPNI, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van kPNI zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van kPNI of haar leveranciers, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal kPNI overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die kPNI heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 12 Intellectueel eigendom

 1. Gebruikers kunnen, indien gewenst, artikelen en/of andere informatiebronnen schrijven, onder begeleiding van kPNI. Hiervoor zal Gebruiker een passende vergoeding ontvangen. Alle intellectuele eigendomsrechten zullen bij Gebruiker blijven.
 2. Het is Gebruiker niet toegestaan een onderdeel van de Website te verveelvoudigen, om te vormen, aan te passen, te ontmantelen, naar de broncode terug te brengen (reverse engineering’), te verspreiden, huren, uitlenen of openbaar te maken via welk open communicatiemiddel dan ook, tenzij hij daarvoor schriftelijk toestemming heeft verkregen van kPNI of de desbetreffende rechthebbende of tenzij dit rechtens is toegestaan.
 3. Het is Gebruiker niet toegestaan tekens te verwijderen die verwijzen naar het intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten van kPNI of derden die op de Website geplaatst kunnen zijn of op de website van de Diensten die via de Website worden aangeboden. Gebruikers mogen niet de technische maatregelen omzeilen of manipuleren die door kPNI of derden in de verschillende softwareprogramma’s zijn geplaatst voor de bescherming van haar intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 13 Identiteit van kPNI

 1. kPNI is bij de KvK geregistreerd onder nummer 91753538 en draagt btw-identificatienummer NL865760263B01. kPNI is gevestigd aan de Blokland 40,  (3417 MP) te Montfoort.
 2. kPNI is per e-mail te bereiken via info@kpni.nl, middels de website www.kpni.nl en telefonisch op 026-3273295

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen kPNI en haar Opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen kPNI en haar Opdrachtgevers mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Gelderland.