Privacy verklaring kPNI

PRIVACY VERKLARING klinische psycho neuro immunologie (kPNI)
kPNI (handelsnaam van Praktijk Monique van Poorten) gevestigd en kantoorhoudende aan de George Marshallstraat 26 te Arnhem (6836 KW), hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar cliënten en bezoekers. kPNI verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt.

In deze Privacy Verklaring informeert kPNI u over de manier waarop ik uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt.

Contact gegevens:
KPNI (handelsnaam van Praktijk Monique van Poorten), George Marshallstraat 26, 6836 KW Arnhem, 026-3273294 www.kpni.nl
Monique van Poorten is de functionaris gegevensbescherming en is te bereiken via monique@kpni.nl of 026-3273295

Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan
Persoonsgegevens die wij verwerken:
Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u die gegevens zelf aan mij verstrekt. Hierbij een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– voor- en achternaam
– geslacht (kan achterwege blijven, is voor aanhef )
– geboortedatum
– adresgegevens
– telefoonnummers
– emailadres
– IP adres
– overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijv. door een profiel op de website, in correspondentie of telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk:
Ik verwerk de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gezondheid
– gegevens jongeren jonger dan 16 jaar. Alleen tenzij ik toestemming heb van ouders of voogd. Bij bezoekers van de website kan ik dat helaas niet controleren. Informeer mij als u er van overtuigd ben dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk:
Ik verwerk uw persoonsgegevens op de volgend grondslagen:
– toestemming
– noodzakelijk voor de uitvoering van de dienst
– wettelijke verplichting
– gerechtvaardigde belangen
voor de volgende doelen:
– het afhandelen van de betaling
– bevestiging en herinnering van afspraak voor dienst
– verzenden van mijn nieuwsbrief en/of reclamefolder
– u te kunnen bereiken indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– om goederen of diensten bij u af te leveren
– Ik analyseer uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten en informatie af te stemmen op uw voorkeuren
– ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
KPNI neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. KPNI gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen: mailchimp, Facebook, WordPress

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende, wettelijk verplichte, bewaartermijnen. Persoonsgegevens algemeen: wettelijk volgens belastingdienst (nu 7 jaar).
Doorgifte aan derden

KPNI geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:

• De doorgifte geschiedt aan een door KPNI voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden KPNI een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;

• KPNI op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.
Beveiliging van gegevens

KPNI maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die KPNI ontvangt.

Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens
U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die ik verwerk. Ook kun u een verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kun u een e-mail sturen naar monique@kpni.nl of bij de nieuwsbrief door unsubscribe. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kun u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van de website.

Cookies of vergelijkbare technieken die ik gebruik

KPNI gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn website wordt opgeslagen in de browser van u computer, tablet of smartphone. Ik gebruik cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan mijn website hebben wij al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor toelichting: http://veiliginternetten.nl

Bewaartermijn

KPNI bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan www.kpni-praktijkmoniquecroes.nl, tenzij KPNI op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Wijziging Privacy Verklaring

KPNI behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.kpni.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.kpni.nl ga u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.kpni.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 29-04-2019.