Gedragscode kPNI.NL

Gedragscode kPNI.NL

Ieder die een lidmaatschap aangaat bij kPNI.NL is zich ervan bewust dat bij het uitdragen van het fenomeen kPNI en de naam kPNI.NL. de nodige zorgvuldigheid in acht moet worden genomen. Alles wat een der leden doet uit naam van kPNI of kPNI.NL raakt de gehele groep en de kPNI community en kan schade toebrengen. Het is daarom van belang onderstaande regels in acht te nemen, alsmede elke andere regel die passend is om de naam van kPNI.NL en de kPNI methodiek zelf, te beschermen.

 

Verboden en plichten; algemeen

 • Het is eenieder die een lidmaatschap aangaat verboden om cliënten geheel of ten dele te ondersteunen bij het plegen van fraude met betrekking tot de vergoeding van de verzekering, door het consult over meerdere dagen te spreiden.
 • Het is eenieder die een lidmaatschap verplicht om vertrouwelijk om te gaan met gegevens van cliënten of collega’s, dan wel andere vertrouwelijke informatie.
 • Het is eenieder die een lidmaatschap aangaat verplicht om onderzoek te doen naar interactie tussen medicatie en suppletie adviezen.
 • Het is eenieder die een lidmaatschap aangaat verboden om methoden en/of apparatuur uit te dragen als vallend onder kPNI methodiek terwijl dit in werkelijkheid niet zo is. Het is niet verboden om andere methoden en/of apparatuur te gebruiken, maar daarbij moet worden aangegeven dat dit geen kPNI methodiek is.
 • Het is eenieder die een lidmaatschap aangaat verboden om strijdig te handelen met wat gebruikelijk is in het maatschappelijk verkeer.
 • Het is eenieder die een lidmaatschap aangaat verboden om strijdig te handelen met de vereisten die aan een goed handelend en professionele kPNI-specialist kunnen worden gesteld.

 

Verboden en plichten; integriteit

 • Ieder die een lidmaatschap aangaat dient onafhankelijk te zijn. Dit houdt mede in dat een advies omtrent suppletie op basis van de werkzame stof moet worden gedaan, en niet omdat er bijvoorbeeld meer korting kan worden gekregen bij het inkopen daarvan.
 • Ieder die een lidmaatschap aangaat dient betrouwbaar en transparant te zijn. U mag niet liegen omtrent uw kunnen en mogelijkheden, zowel richting cliënten als richting collega’s.
 • Ieder die een lidmaatschap aangaat zal zich niet negatief uitlaten, zowel op sociale media als in publiek, over de kPNI methodiek of een of meerdere collega’s. Bij eventuele bedenkingen treedt u eerst met uw mede-collega’s in overleg om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Verboden en plichten; professionaliteit

 • Ieder die een lidmaatschap aangaat garandeert deskundigheid en zal deelnemen aan na- en bijscholingsactiviteiten om het deskundigheidsniveau te behouden.
 • Ieder die een lidmaatschap aangaat garandeert de veiligheid van de kPNI methodiek. Dit houdt onder meer in dat u onderzoek doet naar mogelijke interacties tussen medicatie en de door u gegeven suppletie adviezen.
 • Ieder die een lidmaatschap aangaat zal zorgvuldig zijn. Dit houdt onder meer in dat u de volledige klacht van cliënt onder de loep neemt en alle vragen stelt die nodig zijn om tot een goed advies te komen, ook vragen die niet standaard zijn. U dient u volledig aan te passen naar de cliënt en te trachten alle belangrijke informatie te verkrijgen.